PIAZZA
1981/6


XE


XF
XL

XJ

1982/3

XES XE


XF XG XL XJ-S BELLA XJ

1982/6

XES XE


XF XG XL XJ-S BELLA XJ XC XN
1983/5


XEXG XL XJ-S BELLA XJ
XN
1984/6


XE

XS
XG XL XJ-S BELLA XJ
XN
1984/9


XE

XS
XG
XJ-S BELLA XJ

1985/10


XE
Irm XS
XG

BELLA XJ

1987/8


XE XS/G Irm XS
XJ

1988/5
XE HBL

XS/G Irm XS1990/1
XE HBL


Irm
1990/2 L-XE HBL XE HBL


Irm
・1981/6 XL,XJはMTのみ
・XG,XC,XNはMTのみ
・XE,BELLAは1985/10よりATのみ
・XEは1985/10より受注生産(NERO XEは受注生産ではない)
・XG,BELLAは1987/2より受注生産
・L-XEはLIMITED XEの意


PIAZZA NERO
1981/7
XEXJ
1982/3
XE

XG BELLA XJ
1982/6
XE

XG BELLA XJ XN
1983/5
XE

XG BELLA XJ XN
1984/6
XE
XS XG BELLA XJ XN
1984/9
XE
XS
BELLA XJ
1985/10
XE Irm XS
BELLA XJ
1987/8
XE Irm XS

XJ
1988/2
XE Irm XS

XJ
1988/5 XE HBL
Irm XS・1981/7 NERO XEはATのみ
・1981/7 NERO XJはMTのみ
・NERO XG,NERO XNはMTのみ
・1985/10よりNERO XE,NERO BELLAはATのみ